Utveckling och test av mobilitetstjänster

Ett av huvudmålen med projektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen är att utveckla smarta och hållbara mobilitetstjänster som ska kunna konkurrera med den egna bilen som ”den enkla lösningen” på vardagens behov av resor och transporter. Två till fyra olika tjänster ska utvecklas baserat på behov som identifieras i dialog med invånare i Lerum och Nödinge.

De utvecklade tjänsterna ska under 2017 demonstreras i Lerum och Nödinge genom att verkliga användare bjuds in att testa och utvärdera dem under verkliga förhållanden. Målet är att minst 300 personer ska ha registrerat sig som användare under utvärderingsperioden. Under demonstrationen ska tjänsterna utvärderas både ur ett användarperspektiv och ur ett affärsmässigt perspektiv.

Utvecklingen av tjänsterna kommer att ske i samverkan mellan invånare, kommun och näringsliv och tanken är att tjänsterna ska bära sig själva ekonomiskt och att tjänsteleverantörerna därmed ska se ett värde i att fortsätta erbjuda tjänsterna även efter projektets slut.

För att göra tjänsterna tillgängliga för användare kommer projektet även att utveckla en plattform som ska fungera som en portal där olika leverantörer av mobilitetstjänster ska kunna publicera sin tjänst. Användaren ska på så vis kunna nå ett utbud av hållbara mobilitetstjänster via en och samma kanal.

Plattformen ska också ge stöd för att ge användarna ”mobilitetsbonus” baserat på deras val av mer hållbara transportlösningar. Mobilitetsbonusen ska komma användaren till del i form av t ex rabatter på varor och tjänster.

När?

Under april till juni 2016 genomförs ett antal workshops inom ramarna för projektet. Dels för att identifiera behov av res- och transporttjänster och dels för att utveckla idéer om tjänster. Dessa idéer kommer sedan att vidareutvecklas till tjänsteprototyper som utvärderas under september 2016. I samband med utvärderingen kommer de idéer som man vill gå vidare med till demonstration att väljas ut.

Arbetet med utveckling av plattformen startade i januari 2016. Under hösten 2016 planeras en första version finnas redo för test och verifiering.

Demonstrationen planeras starta i januari 2017. Alla tjänster kommer inte att släppas direkt från starten utan antalet erbjudna tjänster kommer att utökas efter hand. Demonstrationen löper på fram till och med september 2017. Därefter ligger projektets fokus på utvärdering, analys samt resultatredovisning.

Vem?

Huvudansvarig för tjänsteutvecklingen är SP med stöttning av Viktoria Swedish ICT. Arbetet med behovsanalys sker i samarbete med Chalmers. Tjänsteutvecklingsprocessen är en co-development process där samtliga projektparter har en viktig funktion att fylla genom sin specifika kompetens. Till de idégenereringsworkshops som kommer att hållas kommer även externa aktörer med kopplingar till det aktuella området att bjudas in att delta. Invånare i Lerum och Nödinge har en mycket viktig roll i projektet.

Plattformen utvecklas av CleverApps med stöttning från Viktoria Swedish ICT.

Huvudansvaret för demonstrationen ligger hos Viktoria Swedish ICT. Arbetet kommer att ske i samarbete med i SP och med stöttning från Chalmers.


Senast ändrad: 2016-04-22

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.