Dialog med invånare och medskapande processer

Denna del av projektet ska identifiera och sammanställa de olika behov som finns bland boende på orten när det gäller transporter, resande och liknande. Det görs i dialogprocesser i form av workshops.

De första workshopsen har som syfte att identifiera befintliga behov på respektive ort. De följs upp av workshops som fokuserar på idégenerering och dialog kring tänkbara tjänster. Om vissa målgrupper saknas, exempelvis barnfamiljer, genomförs kompletterande uppsökande kortintervjuer.

Det ligger även inom projektets ramar att delta i befintliga dialogprocesser som förs i kommunerna, samt samverka i framtagandet av förslag till mobilitetstjänster som stöttar en hållbar utveckling. För projektet är detta en central del, då projektet bör förankras i befintliga förändringsprocesser i respektive kommun, för att få varaktig inverkan på kommunerna fortsatta hållbarhetsarbete. Genom samverkan med kommunerna kan den kunskapsprocessen fördjupas och generera kunskap till utvecklandet av tjänster som fungerar på respektive ort.

När?

Under april till juni 2016 genomförs ett antal workshops inom ramarna för projektet och, vid behov, följs dessa upp av riktade kortintervjuer. Under våren kommer detta arbetspaket också att delta i befintliga och till projektet relaterade dialogprocesser som förs av kommunerna.

Hösten 2016 dokumenteras processen med tjänsteutveckling. Invånarnas användning av tjänster kommer att följas upp genom etnografiskt fältarbete i form av intervjuer och eventuella dagböcker och loggar. Uppföljningen sker under 2017 när tjänsterna finns på plats.

Vem?

Arbetet med att identifiera och sammanställa de olika behoven sker i samarbete mellan Chalmers, SP och Viktoria Swedish ICT, samt i samarbete med kommunens befintliga medborgardialoginitiativ.

.

Senast ändrad: 2016-04-22

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.