Om projektet

Varför genomförs projektet?

Hur kan vi minska miljöpåverkan från resor och transporter och samtidigt göra det mer attraktivt att bo i stationssamhällen? Hållbara attraktiva stationssamhällen är ett tvåårigt innovationsprojekt som genomförs i Lerum och Nödinge under åren 2016 och 2017.

Projektet drivs av idén att konkurrera med den egna bilen som den "enkla lösningen", även i mindre orter med stort bilberoende. Vi kommer bland annat att engagera invånare på respektive ort i workshops och pilottester av nya mobilitetstjänster för resor och transporter av personer och varor.

Markanvändning

Stationssamhällena Lerum och Nödinge växer, det kommer att krävas fler bostäder framöver. Flera verktyg för planering och analys ska tas fram kopplade till markanvändning, resmönster och miljöpåverkan. Genom att exempelvis bättre samutnyttja ytan för parkering kan vi öka bostadsbyggandet. Var och vad vi bygger påverkar också hur vi reser.

Medskapande utifrån lokala behov

I projektet kommer vi att behöva din hjälp som invånare i Lerum och Nödinge att identifiera dagens behov för att kunna utveckla morgondagens tjänster.

Om miljöpåverkan från transporter ska kunna minska behöver vi utveckla hållbara alternativ och komplement till privatbilen. I samverkan med invånarna i Lerum och Nödinge utvecklar vi smarta och hållbara res- och transporttjänster (s.k. mobilitetstjänster). Tjänsterna ska skapas utifrån lokala behov och alla är välkomna att delta på medskapande workshopar. 

Utveckling och test av res- och transporttjänster

När de olika tjänsterna är utvecklade är målet att minst 300 personer ska registrera sig som användare och testa tjänsterna.

Tjänsterna ska utvecklas under 2016 och testas under 2017. En app kommer att göra det enkelt att använda tjänsterna. Dessutom kommer användning av de hållbara transporttjänsterna att ge ”mobilitetsbonus” i form av till exempel rabatter på varor och tjänster.

Projektet Hållbara attraktiva stationssamhällen bedrivs inom ramen för Mistra Urban Futures och finansieras av Vinnova.

About the project

Here is a short version of the project in English. Pdf, 208 kB.

Senast ändrad: 2016-05-03

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.